Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Choszcznie

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
2 081 m2
Cena
86 599,33 zł
Numer ogłoszenia
33800995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 27 czerwca 2018 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 104, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 985/7, 985/8, 985/9 o obszarze 0,2081 ha położone w Choszcznie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00027144/3. Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od zabudowań jednorodzinnych i wielorodzinnych z dogodnym dojazdem od strony ul. Kolejowej, dalej drogą żużlową, część działki porośnięta trawami, część samosiewami brzóz. Teren działki płaski; uzbrojenie niepełne; kształt działki regularny, wydłużony.
Działka nr 985/7 ma powierzchnię 0,0706 ha i kształt regularny ; rodzaj użytku :R IVa
Działka nr 985/8 ma powierzchnię 0,0714 ha i kształt regularny ; rodzaj użytku :R IVa
Działka nr 985/9 ma powierzchnię 0,0661 ha i kształt regularny ; rodzaj użytku : R IVa
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2017 roku działki znajdują się w jednostce D-17-MNJ dla której obowiązuje zapis: "Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczoną nieuciążliwą formą usług towarzyszącą mieszkaniowej".
Suma oszacowania wynosi 129 899,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 599,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 989,90 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33800995
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne