Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Zieleniewo gmina Bierzwnik

zachodniopomorskie, Zieleniewo gmina bierzwnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zieleniewo gmina bierzwnik, zachodniopomorskie
Powierzchnia
5 019 m2
Cena
297 266,66 zł
Numer ogłoszenia
33801029
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 27 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 104, odbędzie się

druga licytacja
nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowane działki nr 60/1, 60/3 położone w miejscowości Zieleniewo Gmina Bierzwnik o łącznym obszarze 0,5019 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00001184/7.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej - droga nr 160, która posiada chodnik. Działka nr 60/3 stanowi grunty orne, częściowo zagospodarowana. Działka nr 60/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość jest obciążona dożywotnią i nieodpłatną służebnością mieszkania, polegającą na prawie wyłącznego korzystania przez uprawnionych z całego budynku mieszkalnego nr 74 położonegop na działce nr 60/1.
Suma oszacowania wynosi 445 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 44 590,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Przy licytacji nieruchomości zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r., poz. 803; z poźn. zm.).
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33801029
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne