Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Zielonka, ul. Alternatywy 6

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 303 m2
Cena
473 925 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2018
Numer ogłoszenia
33801223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KW BY1B/00142932/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. (52) 322-28-27) ogłasza, że: dnia 5.07.2018 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00142932/6. Nieruchomość jest położona w województwie kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski, gmina Białe Błota, miejscowość Zielonka, ul. Alternatywy 6, nr działki 242/3. Działka gruntu nr 242/3 o powierzchni 0,1303 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Jej przybliżone wymiary wynoszą: długość 53 m, szerokość 25 m. Teren jest w miarę płaski. W południowej części nieruchomości znajduje się dom mieszkalny, jednorodzinny, wolno stojący. W tej części znajdują się trawniki, wjazd do garażu oraz chodniki z kostki betonowej. Pozostałą część działki zajmuje trawnik, a wzdłuż ogrodzenia są rośliny ozdobne i kilka drzewek owocowych. Ogród posiada system automatycznego nawadniania. Ścieki są odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków. Nieruchomość jest wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną i wodociąg gminny. W dniu 7.02.2007 r. Wójt Gminy Białe Błota wydał decyzję nr 53/07, znak GPR-wz-JK-7331-36/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 242/3 położonej w m. Zielonka, gm. Białe Błota. Na podstawie tej decyzji została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i został wybudowany dom mieszkalny. Budynek został zrealizowany w oparciu o decyzję Wójta Gminy Białe Błota o pozwoleniu na budowę nr 1196/2007, znak WB. 7351.1105/07 z dnia 25.06.2007 r. Zgodnie z zapisami w dzienniku budowy budowę zakończono w dniu 15.09.2009 r. Jest to dom mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, wybudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego typu "LEŚNY ZAKĄTEK" - wariant b- odbicie L. W bryle budynku jest garaż. Do północno-zachodniego narożnika budynku przylega zadaszony taras. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,42 m2. Wykaz pomieszczeń: Parter: sień, hall, w.c., kuchnia, pokój dzienny, pokój, spiżarnia, kotłownia, garaż, pomieszczenie gospodarcze. Poddasze: hall, 4 sypialnie, łazienka, garderoba. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Jest ona położona przy gruntowej drodze wewnętrznej, wysypanej tłuczniem - ul. Alternatywy. Odległość od drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi około 170 m.
Ponieważ nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, oszacowaną wartość rynkową nieruchomości należy pomniejszyć o wartość takiego dostępu. Analiza możliwości dostępu do drogi publicznej wykazuje, że mógłby on być ustanowiony poprzez:
- odpowiedną służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 242/15 stanowiącą drogę wewnętrzną,
- udział właściciela licytowanej nieruchomości w działce nr 242/15 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Suma oszacowania wynosi 631 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 473 925,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 63 190,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
ż dopiskiem rękojmia Km 129/14 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 29.06.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika opis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 7.05.2014 r. została zawarta w formie aktu notarialnego umowa o ustanowienie służebności, w której współwłaściciele nieruchomości ustanowili na rzecz osoby trzeciej, kobiety w wieku 42 lat służebność osobistą mieszkania na 8 lat polegającą na prawie do korzystania z wyłączeniem właścicieli z jednego pokoju znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wraz z prawem do współkorzystania z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki oraz z prawem współkorzystania z działki. Służebność ta została ustanowiona odpłatnie i strony ustaliły wynagrodzenie z tego tytułu w łącznej wysokości 19 200 zł, tj. po 200,00 zł miesięcznie. Kobieta ta zobowiązała się płacić współwłaścicielom nieruchomości z góry do 15. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę, kończąc w kwietniu 2022 roku.
33801223
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne