Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia 47/6

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
35,46 m2
Cena
80 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2018
Numer ogłoszenia
33801241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 5.07.2018 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00195621/9 i związanego z nim udziału wynoszącego 3546/26324 części w nieruchomości wspólnej nr KW BY1B/00023156/2.
Nieruchomość jest położona w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 47/6 i stanowi własność Remigiusza Siwiec do 1/2 części oraz Konrada Mitręgi do 1/2 części. Budynek, w którym znajduje się licytowany lokal mieszkalny, został wybudowany w 1900 r., jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze, posiada powierzchnię użytkową 35,46 m2, pierwotnie w jego skład wchodziły: jeden pokój, kuchnia i łazienka. Właściciel dokonał aranżacji wnętrza i obecnie lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, grzewczą. Instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej zasilana jest z pieca gazowego dwufunkcyjnego.
Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 10 700,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 129/14, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W dniu 28.06.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.30 do 12.00.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika opis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W księdze wieczystej nr KW BY1B/00023156/2 będącą nieruchomością wspólną stwierdzono następujące zapisy:
Rodzaj wpisu:
Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Treść wpisu:
Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do ulicy Wyzwolenia oraz ułożenia wszelkich urządzeń uzbrojenia infrastruktury technicznej i wstępu na nieruchomość w celu ich konserwacji, wymiany, naprawy, obsługi, zapobiegania awariom lub ich skutkom na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr BY1B/00194540/0.
33801241
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne