Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia 47/1

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
37,52 m2
Cena
33 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2018
Numer ogłoszenia
33801313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 5.07.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00195620/2 i związanego z nim udziału wynoszącego 4627/26324 części w nieruchomości wspólnej nr KW BY1B/00023156/2.
Nieruchomość jest położona w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 47/1 i stanowi własność Remigiusza Siwiec do 1/2 części oraz Konrada Mitręgi do 1/2 części. Budynek, w którym znajduje się licytowany lokal mieszkalny, został wybudowany w 1900 r., jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Lokal mieszkalny położony jest na parterze, posiada powierzchnię użytkową 37,52 m2, w jego skład wchodzi: jeden pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną i kanalizacyjną, natomiast instalacja gazowa znajduje się w budynku, ale lokal nie jest do niej podłączony. Pomieszczeniami przynależnymi są dwie piwnice o powierzchniach 3,25 i 5,50 m2. Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 500,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 129/14, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W dniu 28.06.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika opis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W księdze wieczystej nr KW BY1B/00023156/2 będącą nieruchomością wspólną stwierdzono następujące zapisy: Rodzaj wpisu:
Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.
Treść wpisu:
Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do ulicy Wyzwolenia oraz ułożenia wszelkich urządzeń uzbrojenia infrastruktury technicznej i wstępu na nieruchomość w celu ich konserwacji, wymiany, naprawy, obsługi, zapobiegania awariom lub ich skutkom na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr BY1B/00194540/0.
33801313
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne