Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Mielec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mielec, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33801721
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-300 Mielec
Ulica
Wojska Polskiego 3

Szczegóły



Syndyk Masy Upadłości
Wytwórni Aparatury Wtryskowej "PZL - MIELEC" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Mielcu 39-300 Mielec, Wojska Polskiego 3 syg.akt. V1GUp 8/08
ogłasza
PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż całego Przedsiębiorstwa - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa zgodnie z decyzją Sędziego Komisarza z dnia 30 maja 2018 r.
1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Wytwórni Aparatury Wtryskowej "PZL - MIELEC" Sp. z o.o. jako całości stosownie do treści art. 551 k.c. w tym, nieruchomości, maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe, udziały w spółkach.
Z przedmiotu sprzedaży wyłączone zostaną środki pieniężne zgromadzone w masie upadłości i należności.
Cena wywoławcza 2.463.850,00 zł. (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) netto.
2.Sprzedaż wyżej opisanego przedsiębiorstwa nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.
3. Przetarg Prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego -komisarza.
4. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 nr 54, poz.245 ze zm.)
5. Pisemna oferta powinna zawierać:
- dokładne określenie oferenta wraz a adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym) wskazanie PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
- w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
- w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego,
-adres do korespondencji,
- oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę 2.463.850,00 zł. (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) netto.
- dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z aktualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami k.s.h.- że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaż nieruchomości za oferowaną cenę,
- dowód wpłaty wadium w oryginale,
- oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego-komisarza, ich Małżonków, Zstępnych, Rodzeństwa i Powinowatych oraz Przedstawicieli Upadłego,
-zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z stanem technicznym i prawnym przedmiotu podmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana.
Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert a oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.
6. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
7.Oferty należy składać w zapieczętowanej, nieprzeźroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4 z adnotacją "Przetarg Wytwórni Aparatury Wtryskowej "PZL- Mielec" Sp. z o.o. w Mielcu sygn. akt V1 GUp 8/08 - "NIE OTWIERAĆ" na adres Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku. (decydująca jest data wpływu oferty)
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup przedsiębiorstwa jest wpłata wadium w kwocie 246.000,00 zł. (dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych.) na rachunek bankowy masy upadłości podany poniżej:
numer rachunku 08 2490 0005 0000 4530 1378 2377
w terminie określonym na złożenie ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty.
9.Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta a wybór zatwierdzony przez Sędziego- komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi na wskazane w ofertach konto bankowe, niezwłocznie po wydaniu przez Sędziego-komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.
11.Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości w przypadkach:
- wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
-uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży,
- nie wpłacenia przez oferenta proponowanej kwoty w ofercie przetargowej pomniejszonej o wadium na rachunek bankowy spółki Wytwórni Aparatury Wtryskowej "PZL- Mielec" Sp. z o.o. w Mielcu do dnia wyznaczonego przez Syndyka w celu podpisania Aktu Przeniesienia Własności na rzecz oferenta,
- nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie przez Syndyka.
12. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
13. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego- komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia-komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym; Sędzia-komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.
14.Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
15.Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa przy ul. Sienkiewicza 27 w dniu 13 lipca 2018 r., o godz. 11.30 w sali 116.
16.Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożeni oferty spełniającej powyższe warunki.
17. Syndyk może podjąć niezwłocznie po otwarciu ofert dalszy przetarg ustny. Osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu.
18. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny powiększonej o ewentualny należny podatek VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży, decydująca jest data uznania rachunku bankowego masy upadłości.
19. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.
20.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
21.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie przedsiębiorstwa po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu telefonicznie- Tel.724 440 286.
33801721
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne