Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 6

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dźwirzyńska 8, Wrocław, dolnośląskie
Cena
130 000 zł
Numer ogłoszenia
33803543
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.07.2018 r. o godz. 10:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocław, ul. Dźwirzyńska 8 dla którego księgę wieczystą nr prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
W/w udział stanowi własność dłużnika:
Lubecka Iwona,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 97 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
Tomasz Kinastowski
Km 1385/16
33803543
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne