Ogłoszenie

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek nr 77,99,81 położonych w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kwiatkowskiego, Gdynia, pomorskie
Powierzchnia
535 m2
Cena
136 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-07-2018
Numer ogłoszenia
33808201
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Gdynia
Osoba kontaktowa
Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

SzczegółySTOCZNIA REMONTOWA "NAUTA" S.A. W GDYNI
81-336 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
o g ł a s z a
NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ
działek 77, 99, 81 o powierzchni łącznej 535,00 m2,
położonych w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego
I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
- prawa wieczystego użytkowania działki, będącej własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 77, obręb 0018 o powierzchni 50,00 m2, położonej w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00001710/5.
- prawa wieczystego użytkowania działek, będących własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 99 oraz 81, obręb 0018 o powierzchni łącznej 485,00 m2, położonych w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00036500/4.
Cena wywoławcza wynosi 136.000,00 zł + podatek VAT.
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych + podatek VAT)
II. Oferta powinna zawierać:
­ pełną nazwę, siedzibę Oferenta,
­ datę sporządzenia oferty,
­ określenie przedmiotu przetargu,
­ oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
­ odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
­ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płaceniem podatków,
­ zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z płaceniem składek ubezpieczeniowych.
Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące, a Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u nie wcześniej niż 5 tygodni - przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty mogą być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta,
­ dowód wpłaty wadium (kserokopia),
­ termin związania ofertą, nie krótszy niż 30 dni po uzyskaniu zgody właściwych organów, w tym Ministerstwa,
­ oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
III. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV. Pisemne oferty w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z nazwą Oferenta, nazwą Sprzedającego, z dopiskiem "Oferta - nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż działek 77, 99, 81, położonych w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego" - należy składać w biurowcu (budynek Ga-14) siedziby Stoczni Remontowej "NAUTA" S.A., przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-336 Gdynia, sekretariat Zarządu (II piętro) w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w godzinach od 8.00 do 14.00 (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Sprzedającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone bez otwierania.
V. Otwarcie kopert odbędzie się w biurowcu Ga-1 siedziby Stoczni Remontowej "NAUTA" S.A., przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-336 Gdynia, pokój 206, o godzinie 9.00 w dwudziestym drugim dniu licząc od następnego dnia po ukazaniu się ogłoszenia.
VI. Warunki Przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie przelewu na konto złotówkowe Stoczni nr 57 1020 1026 0000 1102 0239 2264 w PKO BP. Kwotę wadium liczymy od ceny wywoławczej brutto (z VAT-em). Przelew musi wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy najpóźniej w przeddzień upływu terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w papierach wartościowych takich jak weksle gwarancyjne, akcje spółek giełdowych objęte indeksem WIG 20, obligacje Skarbu Państwa, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o równowartości złotówkowej równej 10% ceny wywoławczej, obliczonej wg kursu zamknięcia notowań ciągłych wg Giełdowej Tabeli Kursów z dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Wadium w papierach wartościowych należy złożyć w Dziale Finansowym w biurowcu Ga-14 siedziby Stoczni Remontowej "NAUTA" S.A., pokój 105 (parter) najpóźniej w przeddzień upływu terminu składania ofert, w godzinach od 8.00 do 14.00 (wyłączając soboty i niedziele). Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą.
2. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
o wynikach przetargu.
3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a Oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium było złożone przez Nabywcę w papierach wartościowych, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wygrywającego przetarg oraz jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej niż cena wywoławcza.
5. Jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w chwili zawarcia aktu notarialnego, to traci prawo wynikające z przybicia oraz traci złożone wadium na rzecz Sprzedającego.
6. W przypadku wadium wniesionego w papierach wartościowych, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o przeniesienie własności tych papierów.
7. W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą cenę, kontynuowany będzie przetarg w formie licytacji.
8. Przeniesienie własności nastąpi po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu Państwa i związanych z uwagi na art. 3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o portach i przystaniach morskich wraz z późniejszymi zmianami oraz art. 5a Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
9. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony po zakończeniu przetargu.
10. Dodatkowych informacji o nieruchomości i przetargu można zasięgnąć w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 w Dziale Zarządzania
Majątkiem Stoczni Remontowej "Nauta" S.A., ul. Czechosłowacka 3 lub pod numerem telefonu (58) 621 24 43.
VII. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.
VIII. W umowie sprzedaży nieruchomości do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT.
IX. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
­ odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn (na etapie wyboru oferenta),
­ odstąpienia od zawarcia umowy (bez odszkodowania).
X. Informacji szczegółowych związanych z przetargiem udziela Dział Zarządzania Majątkiem Stoczni tel. (58) 621 24 43.
33808201
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne