Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Ustronie

kujawsko-pomorskie, Brodnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Brodnica, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
11 416 m2
Cena
757 311 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-09-2018
Numer ogłoszenia
33812011
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-300 Brodnica
Ulica
Kamionka 23

SzczegółyWyciąg z ogłoszeń o przetargach
Burmistrz Brodnicy
ul. Kamionka 23
ogłasza:
1)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 2/1 o pow.1,1416 ha, położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1B/00031665/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej i Ustronie do granic miasta z Gminą Brodnica, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/298/09 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 października 2009 r. (Dz.Urz. woj. kujawsko-pomorskiego Nr 43, poz.450) przedmiotowe nieruchomości wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 10P/U - produkcja, składy i magazyny oraz usługi (w tym usługi spedycyjne). W terenach 10P/U grunt będzie dostępny do inwestycji po przeprowadzeniu przez inwestora rekultywacji obszarów powyrobiskowych.
Cena wywoławcza - 615.700,00 zł + podatek VAT w wys.23 % - 141.611,00 zł tj. łącznie 757.311,00 zł.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 75.731,10 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok.117.
Termin wpłaty wadium - 3 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.
2)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 6/4 o pow.1,3295 ha, położonej przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego - Targowa w Brodnicy, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1B/00030766/9.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy obwodnicy miasta w kierunku Rypina, Warszawy, przy skrzyżowaniu z drogą do Szabdy. Działka w kształcie trójkąta o ukształtowaniu równinnym.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy, zatwierdzony uchwałą Nr XX/226/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Sądowej, Targowej i Ustronie w Brodnicy (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 21, poz.422) zgodnie z którym oznaczona jest symbolem 47U - usługi, obowiązuje zabudowa wolnostojąca, obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej połączonej z drogą 01KDG. Dopuszcza się: usługi z zakresu handlu ( w tym stacje paliw), hotelarstwa, gastronomii, zdrowia, oświaty, administracji, usług rzemieślniczych, itp., reklamę wielkoformatową, wtórny podział terenu, mieszkania wbudowane w budynek usługowy, budynki o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2.000 m2.
Cena wywoławcza - 1.382.113,82 zł + podatek VAT w wys.23 % - 317.886,18 zł tj.łącznie 1.700.000,00 zł.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 170.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok.117.
-2-
Termin wpłaty wadium - 3 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.
Burmistrz Brodnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargów.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z warunkami przetargów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pokój 117, tel.(56) 4930358 lub 4930317.
Ogłoszenia o przetargach zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, http://www.brodnica.miasto.biz/http://bip.brodnica.pl/oraz wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy na tablicy informacyjnej oraz na miejskich tablicach ogłoszeń.
33812011
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne