Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

mazowieckie, Budy zaklasztorne

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mazowiecka, Budy zaklasztorne, mazowieckie
Powierzchnia
242,43 m2
Cena
335 394 zł
Numer ogłoszenia
33812234
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wróblewskiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (o powierzchni użytkowej 242,43 m2), położonej przy ul. Mazowieckiej 64A w Budach Zaklasztornych, o powierzchni 2.530 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00039217/8 wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. budynku ujawnionymi w spisie inwentarza z dnia 11 lipca 2017 r. pod poz. 1-28.
Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 335.394,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100), przy czym wartość oszacowania prawa własności nieruchomości stanowi kwotę 328.620,00 zł, zaś wartość oszacowania ruchomości stanowi kwotę 6.774,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym" z podaniem sygnatury akt sprawy "X GUp 378/17" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).
Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 33.540,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 54 1090 2590 0000 0001 3464 5598 z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt. X GUp 378/17" najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2018 roku.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 sierpnia 2018 roku o godz. 14:00, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.
Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.p.
Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
33812234
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne