Ogłoszenie

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA<br> III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ...

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ...

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulechów, lubuskie
Powierzchnia
4 818 700 m2
Cena
2 670 000 zł
Numer ogłoszenia
154751
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyBURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA


III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD BUDOWĘ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, BAZY, SKŁADY, MAGAZYNY I USŁUGI

 

POŁOŻENIE NR
 DZIAŁKI
POWIERZCHNIA UWAGI CENA WYWOŁAWCZA
brutto
WADIUM
Nowy Świat
KW Nr ZG2S/00006496/1
119/15
118/10
108/4
4.8187 ha Nieruchomość objętą jest obowiązującym miejscowym
 planem zagospodarowania przestrzennego,
 uchwała nr 0007.468.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
 z przeznaczeniem na budowę obiektów produkcyjnych,
baz składów, magazynów, usług oraz ba budowę urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
 o mocy przekraczającej 100kW
2.670.000,00 zł 530.000,00 zł

W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz droga gminna o nawierzchni utwardzonej.
O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów poszczególnych sieci.

Teren objęty przetargiem położony jest w sąsiedztwie węzła drogowego drogi krajowej S3 i 32
oraz zjazdu do Sulechowa.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte zostały Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Wyżej opisane nieruchomości wolne są od obciążeń, zobowiązań i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.

Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 3 września 2018 roku na konto nr 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251 PKO BP Oddział Sulechów.

Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Sulechów w określonym w ogłoszeniu terminie tj. do 3 września 2018 roku.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy dysponować oświadczeniem małżonka, sporządzonym co najmniej w formie pisemnej, wyrażającym zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny dysponować kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji, wskazujący w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dowód wpłaty oraz dowód tożsamości należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Gmina Sulechów oświadcza, że z posiadanych dokumentów nie wynika, aby na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu znajdowały się jakiekolwiek naniesienia budowlane. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko
w tym względzie, w tym ewentualne koszty doprowadzenia nieruchomości do stanu umożliwiającego korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonanie zabudowy.

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 068 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Sulechowie, pokój nr 121.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

SULECHÓW, dnia 3 lipca 2018 roku.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne