Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości

mazowieckie, Wola rasztowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pokoje, Wola rasztowska, mazowieckie
Powierzchnia
2 654 m2
Cena
49 350 zł
Numer ogłoszenia
33812558
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Izabeli Pałyska zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/14, o powierzchni 2.654 m2, położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów, powiat Wołomiński, ul. Pokoje 29, zapisanej w księdze wieczystej nr WA1W/00102535/6 za cenę nie niższą niż 45.265,00 zł wraz z prawem własności udziału w części 2/20 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 487/15 o pow. 1.454 m2, położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów, powiat Wołomiński, ul. Pokoje, zapisanej w KW nr WA1W/00068180/1, za cenę nie niższą niż kwota 4.085,00 zł, opisanych szczegółowo w wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016 roku oraz z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 49.350,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem "Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Izabeli Pałyska - NIE OTWIERAĆ", z podaniem sygnatury akt sprawy "X GUp 624/16" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 4.935,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Izabeli Pałyska w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 40 1090 2590 0000 0001 3360 2324 z dopiskiem "Wadium" najpóźniej do dnia 26 lipca 2018 roku.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.
Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl.
Sędzia-komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
33812558
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne