Ogłoszenie

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości przemysłowej

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Przemyśl, podkarpackie
Powierzchnia
9 210 m2
Cena
2 704 000 zł
Numer ogłoszenia
33811579
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Tarniowa
Osoba kontaktowa
Budownictwo Naftowo Gazowe

SzczegółySyndyk masy upadłości BNG "Naftomontaż" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Przemyślu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości przemysłowej, którą stanowią:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym (pow. użytkowa 1 204, 63 m2) , produkcyjno - magazynowym (pow. użytkowa 1097,37 m2 ) i magazynowym (pow. użytkowa 197,08 m2) położona w Przemyślu, ulica Tarniowa 8, składająca się z działek nr 1054, 1056, 1057 i 1058 obr. 214 miasta Przemyśla, o łącznej powierzchni 0,9210 ha, objęta Księgą Wieczystą PR1P/00019290/5 Sądu Rejonowego w Przemyślu,
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 1059 obr. 214 miasta Przemyśla, objęta Księgą Wieczystą PR1P/00006644/8 Sądu Rejonowego w Przemyślu.
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz własną instalację gazową. Ogrodzenie z przęseł betonowych mocowanych na konstrukcji betonowej. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej.
Cena wywoławcza: 2 704 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset cztery tysiące złotych)
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg Naftomontaż" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie do dnia 19.07.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział V Gospodarczy, ul. Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 9/16.
Wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Upadłego numer: 46 1240 2568 1111 0010 6510 5486. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 9/16, w terminie do dnia 19.07.2018 r.
Posiedzenie Sądu w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. godz. 845 s. 104a budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu, ulica Dworskiego 6.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje tel.: 601072604; 697170276; 502357607; e-mail: bngnaftomontaz@wp.pllub syndyk@neostrada.pl.
33811579
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne