Ogłoszenie

NIeruchomość gruntowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

lubuskie, Rybakowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rybakowo, lubuskie
Powierzchnia
2 248 m2
Cena
76 196 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-08-2018
Numer ogłoszenia
33813242
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska

SzczegółyWÓJT GMINY KŁODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
ogłasza
drugi i piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości gruntowe :
Poz.123.4.5.
PołożenieRybakowoRybakowoRybakowoRybakowoRóżanki
Nr działki569/4569/5569/9569/10689
Pow. w m212092248120916061450
Nr KWGW1G/
00071799/9
GW1G/
00071799/9
GW1G/
00071799/9
GW1G/
00071799/9
GW1G/
00028348/7
Opis
nieruchomości
Działki położone
w małym kompleksie
gruntów przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinna,
zlokalizowanym
w odległości ok.500 m
od jeziora,
w sąsiedztwie
lasu i pojedynczego
siedliska oraz gruntów
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową.
Dojazd do kompleksu drogą
utwardzona z tłucznia
kamiennego .
Dostęp do drogi publicznej
przez wydzielona
drogę wewnętrzną.
Teren porośnięty
drzewami
i krzewami, wymaga
uporządkowania.
Uzbrojenie w wod
ę i energię.
Działka zlokalizowana
w kompleksie działek
przeznaczonych
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną i usługi,
w niedalekiej odległości
od boiska sportowego,
szkoły oraz drogi krajowej
relacji Gorzów -Gdańsk.
Zlokalizowana
przy ul. Zielonej
o nawierzchni
żwirowej.
Uzbrojona
w energię elektryczną,
sieć gazową, sieć
wodno
-kanalizacyjną
Przeznaczenie
w miejscowym
planie lub decyzji
o warunkach zabudowy
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z garażami
i niezbędną
infrastrukturą
Zabudowa
mieszkaniowa j
ednorodzinna
Cena
wywoławcza
46.46876.19644.32061.01295.000
Wadium4.6007.6004.4006.1009.500
Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa.
Drugi przetarg dotyczy pozycji 1 do 4. Pierwszy przetarg odbył się 10 maja 2018 roku.
Piąty przetarg dotyczy pozycji 5, pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2017 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 3 listopada 2017 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 2 lutego 2018 roku, czwarty przetarg odbył się 10 maja 2018 roku.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, nr 03836300040008468020000009 najpóźniej do 14 sierpnia 2018 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne
pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zmianami).
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej
w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz w prasie.
Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
33813242
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne