Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

wielkopolskie, Luboń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sobieskiego, Luboń, wielkopolskie
Cena
532 410,75 zł
Numer ogłoszenia
33813259
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
26 lipca 2018 r. o godzinie 9:00
w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu al. Marcinkowskiego 32 Wydział II, Cywilny 61-745 Poznań odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej - działka nr 20 o pow. 0,0582 ha położonej w miejscowości Luboń ul. Sobieskiego 91B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1A KW o nr PO2P/00166002/6. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej nowoczesnej w roku 2004-2005. Budynek z garażem na jedno stanowisko postojowe o powierzchni 30 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 709 881,00 zł jest to wartość rynkowa na dzień zakończenia inwestycji budowlanej w tym wartość gruntu: 175 298,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 532 410,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości: 70 988,10 zł.
Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika
w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi . Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz.10.00 - 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem tj. w dniu 19.07.2018 r. godz. 13.30.
Akta postępowania będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję . Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
33813259
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne