Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy

lubuskie, Kłodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Kłodawa, lubuskie
Powierzchnia
664 m2
Numer ogłoszenia
33814375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska

SzczegółyZARZĄDZENIE Nr W/30/2018
WÓJTA GMINY KŁODAWA
z dnia 06 lipca 2018 roku
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr XLIII/314/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy oraz uchwały Nr XLIII/313/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy zarządzam co następuje:
§ 1.
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykazy o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
/-/ Anna Mołodciak
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W/30/2018 Wójta Gminy Kłodawa
z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm. ) Wójt Gminy w Kłodawie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr działkiPołożenie
działki
Pow. m2Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Forma
udostępnienia
Termin
zagospodarowania
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i najmuTermin wnoszenia opłatZasady aktualizacji opłat
234567891011
1631/22Kłodawa923Działka sklasyfikowana jako rola klasy IIIb, położona jest w Kłodawie na Osiedlu Jabłonna w kompleksie domów jednorodzinnych. Na działce znajduje się zbiornik na wody opadowe.Cel rekreacyjnyUmowa dzierżawy na 5 latjest zagospodarowanaZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku
31 październikZmiana uchwały
21254/1Kłodawa7532Działka położona w Kłodawie przy ulicy Polnej. Na działce znajdują się rurociągi, studnia, kable, ogrodzenieEksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
31254/3Kłodawa5080Działka położona w Kłodawie przy ulicy Polnej. Na działce znajduje się
rurociąg, studnia, kable, ogrodzenie
Eksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
4537Kłodawa300Działka położona przy ulicy Chwalęcickiej.Teren rezerwowy pod studnieUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
5543Kłodawa159Działka położona przy ulicy Chwalęcickiej Na działce znajduje się trafostacja.Eksploatacja urządzeń związana z poborem wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
6633Kłodawa101Działka położona przy ul. Przy Rzece. Na działce znajduje się studnia, kable, rurociąg, ogrodzenieEksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
7634Kłodawa664Działka położona przy ul. Przy Rzece
Na działce znajduje się studnia, kable, rurociąg, ogrodzenie
Eksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
8587Kłodawa8583Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się studnia, rurociąg, kableEksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
9588Kłodawa2578Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studni.obszar niezbędnym do funkcjonowania urządzeń wodnychUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
10589Kłodawa1882Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studniobszar niezbędnym do funkcjonowania urządzeń wodnychUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
11591Kłodawa376Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studniobszar niezbędnym do funkcjonowania urządzeń wodnychUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
12602Kłodawa269Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studniObszar niezbędny do funkcjonowania urządzeń wodnychUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
13Cz.593/4Kłodawa3510Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studniObszar niezbędny do funkcjonowania urządzeń do poboru wodyUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
14601Kłodawa8516Działka położona przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren ochronny dla studniObszar niezbędny do funkcjonowania urządzeń do poboru wodyUmowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
15Cz.603Kłodawa1900Działka położona przy ulicy Gorzowskiej. Na działce znajduje się studnia, rurociągi, kableEksploatacja urządzeń do poboru wody wraz z
obszarem niezbędnym do funkcjonowania
Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
16604Kłodawa5036Działka położona przy ulicy Gorzowskiej. Na działce znajduje się osadnik popłuczynEksploatacja urządzeń ( osadnik popłuczyn)Umowa dzierżawy na
10 lata
Obecnie użytkowana przez dzierżawcęZgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 29.08.2007 roku31 marzecZmiana uchwały
Wójt Gminy
/-/ Anna Mołodciak
33814375
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne