Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołajkach

warmińsko-mazurskie, Mikołajki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Mikołajki, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
281 m2
Cena
10 203 zł
Numer ogłoszenia
33822231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-730 Mikołajki
Ulica
Kolejowa 7
Email
gospodarka.gruntami@mikolajki.pl

SzczegółyWYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 80/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/59 o powierzchni 0,0281 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki, oznaczona nr geod. 81/59 o powierzchni całkowitej 281 m2.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023347/2.
Dział IV i III księgi wolny od wpisów.
2. Cena nieruchomości: 10.203,00 zł
3. Opis nieruchomości:
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki
Działka nr 81/59 ma nieregularny kształt, bez dostępu do drogi. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem, brak decyzji o warunkach zabudowy.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.ploraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Po terminie o którym w pkt 6 wykazu przygotowany zostanie protokół z rokowań, będący podstawą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
33822231
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne