Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości,

lubuskie, Torzym

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
66-235, Torzym, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-08-2018
Numer ogłoszenia
33822205
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego 9

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-08-2018 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00015626/9]
Suma oszacowania wynosi 55 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 411/6, wg wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 0,2407 ha (2407 m2). Działka ma kształt zbliżony do trapezu, zwężającego się w kierunku wschodnim. Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowi użytek:
- Lz-ŁVI - grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 0,0858 ha (858 m2)
- ŁV - łąki trwałe klasy bonitacyjnej piątej o powierzchni 0,1549 ha (1549 m2).
Teren działki lekko nachylony w kierunku zachodnim, obecnie nie jest w żaden sposób zagospodarowany. Działka pokryta dziką roślinnością, w dużej części zakrzewiona i zadrzewiona (przeważnie niewielki samosiewki drzew liściastych). Działka ma kształt nieforemny o mniej właściwych proporcjach do zabudowy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
33822205
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne