Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości.

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
69-200, Sulęcin, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2018
Numer ogłoszenia
33822206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego 9

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 69-200 Sulęcin, dla którego Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00022562/4]
Suma oszacowania wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o nr KW [NKW GW1U/00022562/4], położona w Sulęcinie, Osiedle Słoneczne nr 3A/6, na II piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 5-kondygnacyjnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,80 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 38/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne, oznaczone numerem porządkowym 6 o powierzchni 4,69 m2, usytuowane na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu nr 379/16, w obrębie nr 0047-Sulęcin II i klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33822206
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne