Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości.

lubuskie, Torzym

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
66-235, Torzym, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-08-2018
Numer ogłoszenia
33822207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego 9

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-08-2018 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, Debrznica, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00017057/3]. Suma oszacowania wynosi 543 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 407 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016.585).
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0059-Debrznica, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi:
- niezabudowaną działkę gruntu nr 92/1 o powierzchni 34,08 ha - oznaczenie użytku jako las(LsV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-ŁVI), łąki trwałe klasy bonitacyjnej ŁIV, ŁV i ŁVI, pastwiska trwałe klasy bonitacyjnej PsVI, nieużytki oznaczone symbolem N oraz rowy oznaczone symbolem użytku W.
- niezabudowaną działkę gruntu nr 93/2o powierzchni1,91 ha -oznaczenie użytku jako łąki trwałe klasy bonitacyjnej ŁV oraz pastwiska trwałe klasy bonitacyjne PsVI
Razem powierzchnia wyżej wskazanych działek wynosi 35,99 ha.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33822207
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne