Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejsowości Dziedzinek

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
3 417 m2
Cena
2 950 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-08-2018
Numer ogłoszenia
33822402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2018 r. o godz. 11.00 w kancelarii mieszczącej się: 85-008 Bydgoszcz, ul. Juliusza Słowackiego 1 (III piętro), odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Grzegorza Bethke, położonej: 86-013 Dziedzinek, nr dz. 71/44, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. BY1B/00189758/3. Na skutek obowiązującej od 30.04.2016 r. znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159) przedmiotowa nieruchomość objęta jest ograniczeniem w obrocie rynkowym. Działka może być zbyta jedynie na rzecz rolnika indywidualnego bądź osoby bliskiej zbywcy. Osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym może takową nieruchomość nabyć jedynie, jeżeli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z możliwości pierwokupu, po uzyskaniu zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka. Potencjalny nabywca przez 10 lat od dnia nabycia nieruchomości musiałby ją uprawiać rolniczo (prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszłaby nabyta nieruchomość rolna). Działka, o kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni 0,3417 ha, jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Suma oszacowania wynosi 5900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi
2950,00 zł. Na mocy art. 8671 kpc w związku z art. 10136 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 590,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii, a także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 31 2030 0074 5109 0000 2056 1716.
Zgodnie z art. 871 kpc w związku z art. 1013(6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Zgodnie z art. 867(2) kpc w związku z art. 1013(6) kpc licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc w zw. z art. 1013(6) kpc).
W dniu 27.08.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W kancelarii Komornika Sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.
33822402
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne