Ogłoszenie

II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słubice, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-09-2018
Numer ogłoszenia
33822853
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Transportowa 8

SzczegółySyndyk masy upadłości spółki Euro-Hurt Sp. z o. o. w upadłości ogłasza
II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości "Euro-Hurt" Sp. z o. o. w upadłości położonej przy ul. Transportowej 8 w Słubicach, woj. lubuskie.
Przetarg odbędzie się 7 września 2018 r. g. 10:30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15 sala 5.
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nr ewidencyjny działki: 70/15
Powierzchnia działki: 1,7487 ha
Obręb: 3, M. Słubice
Księga Wieczysta nr: GW1S/00032373/3
Adres: ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice
2. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 70/15 o pow. 1,7487 ha z obrębu 0003 Słubice, położona w Słubicach przy ul. Transportowej 8, w strefie peryferyjnej zainwestowania miasta, na obszarze zabudowy usługowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, magazynowa, przemysłowa, hotel, firmy spedycyjne, stacja paliw. W niedalekiej odległości znajduje się linia kolejowa Warszawa-Berlin gdzie m.in. zlokalizowany jest kompleks nr. 1 Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Nieruchomość położona jest w bliskości drogi krajowej Dk29 z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej (ok. 200m od drogi głównej). Ulica Transportowa stanowi fragment drogi krajowej nr 29; jest trasą obsługującą strefę przemysłową miasta Słubice, drogą łączącą Słubice z terenami KSSSE oraz stanowi drogę dojazdową (i zjazdową) do autostrady A2 Świecko-Warszawa (w odległości ok. 3 km). Działka 70/15 zabudowana jest halą magazynową z częścią biurowo-socjalną. Budynek jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony; w części magazynowej - jednokondygnacyjny, w części biurowo-socjalnej - dwukondygnacyjny. Budynek wykonany jest w technologii przemysłowej.
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia użytkowa: 6.226,0 m2
Powierzchnia zabudowy: 5.316,0 m2
Kubatura: 37,212,0 m3
Wymiary hali LxBxH: 49m x 108,5m x 7,5m
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice zatwierdzonym uchwałą LIV/430/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r. - teren oznaczony jest symbolem P- tereny zabudowy produkcyjnej.
Na nieruchomości znajdują się ruchomości nieobjęte przetargiem, stanowiące własność PKO Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing S.A. Ich wykaz, wraz z ceną netto, znajduje się w regulaminie przetargu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 6.032.000 zł (sześć milionów trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych) netto.
4. Warunkami udziału w przetargu są:
- wpłacenie wadium w wysokości 603.200 zł (sześćset trzy tysiące dwieście złotych) najpóźniej w dniu 06.09.2018r. - liczy się data wpływu środków na konto. Wadium winno być wniesione na rachunek Upadłej prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Szczecinie nr 29 1090 2268 0000 0001 3520 0191 o tytule przelewu "Wadium - Euro-Hurt Sp. z o. o. w upadłości".
- złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "II Przetarg - Euro-Hurt Sp. z o. o. w upadłości" na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2018 r. godz. 10.00 - decyduje data wpływu. Pełny tekst regulaminu przetargu - w tym wymogi formalne oferty - oraz operat szacunkowy dostępne są w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, p. 114, Tel. 95 7256834.
Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl.
33822853
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne