Ogłoszenie

OGŁOSZENIE DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO MASY UPADŁOŚCI PIOTRA ELŻBIECIAKA  - OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Powierzchnia
331 m2
Cena
495 000 zł
Numer ogłoszenia
154885
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO MASY UPADŁOŚCI PIOTRA ELŻBIECIAKA - OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Doradca restrukturyzacyjny masy upadłości Piotr Elżbieciak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia o przetargu pisemnym nieograniczonym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Złotej 47, składająca się z działki nr 1117 o powierzchni 331 m 2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta za numerem KW: GL1G/00037533/0, zwana dalej nieruchomością.

Charakterystyka oferty:
- Nieruchomość składa się działki ewidencyjnej o numerze 1117, o powierzchni 331 m 2, której Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00037533/0.
- Cena wywoławcza / minimalna / nieruchomości to wartość rynkowa, tj. 495 000,00 PLN.
- Nieruchomość sprzedawana jest w trybie sprzedaży egzekucyjnej, a co za tym idzie - jej cena jest wyjątkowo atrakcyjna, a jej zakup jest całkowicie bezpieczny dla nabywcy, a to ze względu, iż nieruchomość zostanie zbyta ze skutkiem egzekucyjnym.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest min. złożenie oferty najpóźniej na 7 dni, przed terminem posiedzenia Sądu przewidzianego na 11 września 2018 roku, w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Piotr Elżbieciak, ul. Dziewicza 33, pokój 113, 41-200 Sosnowiec, przy czym za złożoną w terminie ofertę drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego do godziny 15.00 do dnia 4 września 2018 roku, z adnotacją „przetarg Złota 47 w Gliwicach, sprawa XII GUp 83/15". Oferta, pod rygorem jej odrzucenia, winna zawierać: dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz formy prawnej oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację czy jest to cena ostateczna, proponowany termin i sposób zapłaty ( przy czym termin ten nie może być dłuższy aniżeli trzydzieści dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza, gdyż w takim terminie musi być zawarta umowa, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy); własnoręczny, czytelny podpis składającego ofertę. Koperta może zawierać tylko jedną ofertę.
- Warunkiem przystąpienia do przetarg jest nadto min. wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10 % ceny szacunkowej przedmiotu przetargu tj. kwota 49 500 złotych / słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych/. Wadium winno być wpłacone w terminie przewidzianym do składania ofert, na rachunek bankowy doradcy restrukturyzacyjnego masy upadłości tj. ALIOR BANK S.A. 41 2490 0005 0000 4004 1417 6984. Za wpłacone wadium w terminie uważa się wadium które wpłynęło na rachunek jw. do godziny 23.59 ostatniego dnia składania ofert.
- Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego.
- Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie nie późniejszym aniżeli 28.11.2018 r.
- Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dn. 11.09.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112 o godz. 14.45, wtedy też Sędzia komisarz dokona zatwierdzenia wyboru oferty na posiedzeniu, na którym dokonano wyboru, bądź odroczy wydania postanowienia o tydzień.
- Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu: 502 215 778 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: piotr.elzbieciak@gmail.com
- Pełen tekst Regulaminu przetargu wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępniane będą w biurze doradcy restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 bądź w formie mailowej pod adresem: piotr.elzbieciak@gmail.com

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne