Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu...

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gulińskiego 30, Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie
Cena
17 116 932 zł
Numer ogłoszenia
154948
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Ulica
Gulińskiego 30

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości
Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 30, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski,


niniejszym informuje o możliwości zakupu prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gulińskiego 30, jednostka ewidencyjna 260701_1, obręb 28, nr działek: 4/7, 4/14, 4/15, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00037124/3 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdującymi się na niej budynkami o charakterze przemysłowym i biurowo - socjalnym, za łączną cenę nie niższą niż:
- 17 116 933 zł (słownie: siedemnaście milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100) netto.
Osoby zainteresowane nabyciem prawa własności w/w nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych „OSTROWIEC" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim" bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:
Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Wojska Polskiego 7/5
25 - 364 Kielce
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty obwieszczenia, tj. do 19 września 2018 r. W przypadku przesłania jej listem poleconym, decyduje data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.
W treści oferty należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:
· dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,
· określenie przedmiotu oferty,
· oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu przetargu,
· oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu przetargu,
· oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
· aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),
· w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.
Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 36 1240 4416 1111 0000 4966 8034) z dopiskiem „wadium-sprzedaż nieruchomości Gulińskiego 30 WKS OSTROWIEC".
Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Syndyka w godz. od 9:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 - 364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 507-284-908.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne