Ogłoszenie

Działki nr 5562 i 5565

dolnośląskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, Olkusz, dolnośląskie
Powierzchnia
5 600 m2
Cena
504 000 zł
Numer ogłoszenia
33831927
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek
nr 5562 i 5565 o łącznej pow. 0,5600 ha, położonej w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz , objętej księgami wieczystymi KR1O/00068525/4, KR1O/00050224/5. Nieruchomość niezabudowana , o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej : woda, energia, gaz w odległości ponad 150m. Dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego symbolem " 1.KDD" . Na mocy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązek budowy drogi publicznej ciąży na inwestorze prywatnym, jeżeli konieczność wykonania tych robót spowodowana jest realizacją jego inwestycji
( niedrogowej ). Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema ( aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego ) nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " 4.MN" - opisanym jako : " Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ".
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 504.000,00 zł netto ( słownie: pięćset cztery tysiące złotych). Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu, podwyższona zostanie o należy podatek VAT ( 23% ).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 100.800,00 zł do dnia 31.10.2018r. włącznie , na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis,
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę netto ( wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.10.2018r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 103.
Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert ) odbędzie się dnia 6 listopada 2018r.
o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207 , zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.ploraz www.bip.malopolska.pl / umigolkuszw dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33831927
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne