Ogłoszenie

Sprzedaż niezabuodwanej działki nr 704/65, położonej w miejscowości Gościcino, gmina Wejherowo

pomorskie, Gościcino

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gościcino, pomorskie
Powierzchnia
11 153 m2
Cena
991 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-11-2018
Numer ogłoszenia
33833436
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
Transportowa 1
Osoba kontaktowa
Gmina Wejherowo

SzczegółyOstatnie działki pod zabudowę usługową w Gościcinie k/Wejherowa woj.pomorskie
w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 6
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PRZETARGOWEGO
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe i usługi
Lp.ObrębNr ewid. działkiPowierzchnia w ha
Nr księgi
wieczystej
Cena nieruchomości netto w złPrzeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1.Gościcino704/631,1382 ha, w tym użytki i klasy: RIVaGD1W/00042198/71.011.500,00 zł02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego, rzemiosła uciążliwego i usług. Przez działki przechodzi strefa ochronna od linii energetycznej.
2.Gościcino704/651,1153 ha, w tym użytki i klasy: RIVaGD1W/00042198/7991.500,00 zł02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego, rzemiosła uciążliwego i usług. Przez działki przechodzi strefa ochronna od linii energetycznej.
Przetargi odbędą się dnia 15 listopada 2018 roku od godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1
1) Działka o nr ewid. 704/63 o pow. 1,1382 ha i działka nr 704/65 o pow. 1,1153 ha, położone są w miejscowości Gościcino, a Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nich księgę wieczystą nr KW GD1W/00042198/7. W dniu publikacji ogłoszenia podział działki nr 704/33 na działki 704/63 i 704/65 nie został ujawniony w KW. Stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Wejherowie został złożony.
Działki w miejscowym planie oznaczone zostały symbolem: 02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego, rzemiosła uciążliwego i usług. Przez działkę przechodzi strefa ochronna od linii energetycznej. Dojazd do działki nr 704/63 poprzez ulicę Handlową lub alternatywnie przez nieurządzoną drogę 03-KD do ulicy C.Klimka. Działka 704/65 posiada dostęp do ulicy C. Klimka. Szczegóły dotyczące planu dostępne w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wejherowo.
Nieruchomości są w kształcie zbliżonym do prostokąta, ze spadkiem. Nieuzbrojone. W ulicach Handlowej i Klimka sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej. W pobliżu istnieje sieć gazowa.
Działki nie posiadają obciążeń wpisywanych w dziale III i IV KW, ale aktualnie są w dzierżawie na cele rolne. Umowa planowo kończy się z dniem 31.10.2018 r. Obecne zagospodarowanie działek jest w części jako rolne, a w części jako nieużytek, wcześniej wykorzystywany jako plac. Rada Gminy Wejherowo uchwałą Nr XLV/531/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino wyraziła zgodę na ich sprzedaż. Wykaz nieruchomości do sprzedaży, wprowadzony został Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży.
Informujemy ponadto, że warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo - Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 listopada 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Pełne ogłoszenie dostępne jest na stronie www.bip.ugwejherowo.plw zakładce Komunikaty/ogłoszenia, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Referatu Nieruchomości i Środowiska UG Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gościcino. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1, tel. 0-58 677-97-07, fax 0-58 677-97-00, pokój nr 41B.
Ostatnie działki pod zabudowę usługową w Gościcinie k/Wejherowa woj.pomorskie
w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 6
33833436
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne