Ogłoszenie

Udział 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Braniewska 30, Wrocław, dolnośląskie
Cena
451 000 zł
Numer ogłoszenia
33834418
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26.09.2018 r. o godz. 11:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Braniewska 30 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00104854/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Krajka Marian,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 451 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 338 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 45 100,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 288/03
33834418
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne