Ogłoszenie

Lokal niemieszkalny usługowo-handlowy

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Hermanowska 47, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
361,1 m2
Cena
270 000 zł
Numer ogłoszenia
33835448
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 11 października 2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 105 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
lokalu niemieszkalnego - samodzielnego lokalu usługowo-handlowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Hermanowska 47 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00116119/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal użytkowy o pow. 361,10 mkw położony jest w piwnicy budynku nr 47 przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu. Wejście do lokalu jest z klatki schodowej zabezpieczonej domofonem, do której wejście prowadzi od tyłu budynku. Lokal składa się z 12 pomieszczeń położonych wzdłuż długiego korytarza, łazienki i komunikacji. Lokal stanowi własność dłużnika:
Adamczyk Andrzej
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 180 000,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 27 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika
nr: 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą
dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
Maciej Jankowski
33835448
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne