Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. Koszarowej

kujawsko-pomorskie, Rypin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Rypin, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
7 299 m2
Cena
1 200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-11-2018
Numer ogłoszenia
33837554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-500 Rypin
Ulica
Warszawska 40
Nr telefonu
542809627
Strona www
www.rypin.eu

SzczegółyBurmistrz Miasta Rypin
ogłasza
II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypin, położonej w Rypinie przy ul. Koszarowej - Dworcowej.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość ozn. nr geod. 2224/3 o powierzchni 0,7299 ha, zapisana w KW Nr WL1Y/00016178/9 położona w Rypinie przy ul. Koszarowej - Dworcowej.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2MW-U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.
Nieruchomość nie jest obciążona.
Określenie użytków: RIVa - 0,0190 ha, R IVb - 0,1469 ha, R V - 0,5640 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.200.000,-zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń (pok. 104) Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 23 listopada 2018r. na konto Urzędu w BGŻ BNP Paribas O/Rypin Nr 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 wadium w gotówce (pieniądzu) w wysokości 120.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 oraz na stronie internetowej Urzędu www.rypin.euoraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.eu.
Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon: 54 280 96 27.
33837554
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne