Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Stargardzie

zachodniopomorskie, Stargard

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stargard, zachodniopomorskie
Powierzchnia
28 031 m2
Cena
1 319 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-11-2018
Numer ogłoszenia
33838502
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-110 Stargard
Ulica
Struga 29

SzczegółyPrezydent Miasta Stargard
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 96/71
i 96/121 (decyzja podziałowa znak: TP.6831.24.2018.3 z dnia 28.08.2018 r.) o łącznej powierzchni 2,8031 ha, położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00111729/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.319.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy 00/100) Wadium - 132 000,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Zbywca dopuszcza możliwość zmiany ceny nieruchomości, w związku ze zmianą statusu tej nieruchomości przed dniem jej dostawy i brakiem możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną.
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim uchwałą
Nr IX/107/2011 z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, przeznaczenie terenów, na których zlokalizowana jest nieruchomość docelowo określono, jako tereny przemysłowe o symbolu PP.18a.4.
Nieruchomość położona jest na terenie byłego lotniska. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone pod lokalizacje obiektów produkcyjno-przemysłowych. Nieruchomość objęta jest granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stargard Szczeciński, Kompleks 5, woj. Zachodniopomorskie.
UWAGA:
UWAGA:
1. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 w Stargardzie w sali przetargów o godz. 11:00, dnia 26.11.2018 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.
I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2018. r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg na nieruchomość - działki nr 96/71, 96/121 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii" oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.
Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem " przetarg - nieruchomość - działki
nr 96/71, 96/121 obręb 23 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii", w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. nr 3) w Stargardzie, do dnia
20.11.2018 r. do godz. 16:00
5. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami
(o zawartości ofert, kryterium wyboru oferty, położeniu i przeznaczeniu nieruchomości, zasadach zagospodarowania i zabudowy, dojazdach, uzbrojeniu, obciążeniu nieruchomości) zawartymi
w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29 oraz zamieszczonym w terminie od dnia 24.09.2018 r. do dnia 26.11.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, telefon 91 578-65-86;
2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pok. 13 telefon 91 819 24 45
33838502
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne