Ogłoszenie

Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Powierzchnia
115 419 m2
Numer ogłoszenia
33840003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-007 Kraków
Ulica
Gołębia
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

SzczegółyUniwersytet Jagielloński
sprzeda nieruchomość w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dożynkowej 61 objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00530280/5 oraz nr KR1P/00530278/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.
I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 - obręb 26 Kraków - Krowodrza oraz działki nr 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza, o łącznej powierzchni 115419 m2. Zabudowana jest kilkudziesięcioma budynkami i budowlami. Nieruchomość, za wyjątkiem działki nr 78, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Witkowice" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 roku). Część budynków jest objęta gminną ewidencją zabytków.
II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
III. Oferta powinna zawierać:
imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
datę i miejsce sporządzenia oferty,
podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych - reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ,
oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż sprzedaż nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.
VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem "wadium na zbycie nieruchomości przy ul. Dożynkowej 61". Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 25.10.2018 r. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński - Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, fax 12 663 38 26, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Dożynkowej 61" w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, w terminie do 26.10.2018 r. do godz. 12:00.
X. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XI. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 10.10.2018 r. oraz 23.10.2018 r. po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Dział Administrowania Nieruchomościami tel. 12 663 38 20, mail dadn@uj.edu.pl, Administrator Pan Janusz Radwański tel. 0519 329 063, e-mail janusz.radwanski@uj.edu.pl
XII. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Od dnia 25 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontaktlub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 10 lat. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.
33840003
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne