Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Agro Corn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości...

lubelskie, Rudno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rudno, lubelskie
Cena
693 096 zł
Numer ogłoszenia
155170
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości Agro Corn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudnie III gm. Milanów
na którą składają się:

1. Zespoły działek w obszarach:
A) obejmującym prawo własności działek:
- nr 588, nr 589, nr 590, 591, 592, 593, 594/1, 594/2, 595, 596/1, 598, 599, 600, w obrębie 11-Rudno gm. Milanów - działki o charakterze rolnym w części przeznaczone pod zabudowę o charakterze produkcyjno - usługowym, w części o charakterze rolnym zgodnie z podziałem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla opisanej nieruchomości obejmującej w/w działki ustanowiono księgi wieczyste: LU1R/00068779/1, LU1R/00070024/1 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
- o łącznej wartości rynkowej wg operatu szacunkowego - 693 096,- zł netto
- w tym wartość gruntu - 661 927,00 zł netto,
- wartość ogrodzenia posadowionego na działkach 596/2, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 594/2 - przy czym na kupującym spoczywać będzie obowiązek usunięcia ogrodzenia z działki 596/2 o ile nie nabędzie tej nieruchomości w innym postępowaniu konkursowym lub nie zawrze odmiennego porozumienia z nowym właścicielem tej działki
B) 682, 683, 684, 685, 686 w obrębie 11-Rudno gm. Milanów - działki o charakterze rolnym w części przeznaczone pod zabudowę o charakterze produkcyjno - usługowym, w części o charakterze rolnym zgodnie z podziałem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla opisanej nieruchomości obejmującej w/w działki ustanowiono księgę wieczystą: LU1R/00068779/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, - o łącznej wartości wg operatu szacunkowego 86 814 zł netto.
Wadium dla nieruchomości :
- opisanej w punkcie A w wysokości 50 000 zł
- opisanej w punkcie B w wysokości 8 000 zł
musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 02 1240 1503 1111 0010 6777 1423 w terminie do dnia 19.10.2018r.do godziny 17:00 Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 52/15
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2018r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 11:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 20-469 Lublin.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 lub 509 381 630, w godzinach 10-16.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne