Ogłoszenie

Działka nr 187/2

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Lubin, dolnośląskie
Powierzchnia
2 143 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
33844753
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyPrezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin
Nieruchomość zabudowana, położona w Lubinie przy ul. Romualda Traugutta 1a, woj. dolnośląskie
Księga
wieczysta
Obręb
miasta
Lubina
Nr
geodezyjny
gruntu
Pow.
gruntu
Pow.
użytkowa
Cena
wywoławcza
Wysokość
wadium
LE1U/
00020018/9
5187/20,2143
ha
2390,50
m2
1 100 000,00
100 000,00
Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43, ust.1, pkt 10 oraz 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Nieruchomość zlokalizowana w centralnej strefie miasta Lubina przy głównych traktach komunikacyjnych miasta (ul. Romualda Traugutta, ul. Odrodzenia). Zabudowę nieruchomości stanowi zespół budynków użytkowych w zwartej zabudowie o łącznej powierzchni użytkowej 2390,50 m2. Główną budynek, to obiekt przedwojenny, dwukondygnacyjny. Stan techniczny budynków określono na zły. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 66 (dostępnym na stronie internetowej http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/w zakładce "Plany i programy/Aktualne plany miejscowe miasta Lubina") nieruchomość zlokalizowana jest w jednostce oznaczonej symbolem 12MU - są to tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. Elewacja frontowa budynku została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie. Zasady ochrony ustalone zostały §7 ust. 3 ww. planu. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu nałożony przez powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Lubin i jest wolna od długów i innych obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w Lubinie w sali nr 126 dnia 11.12.2018 r. o godzinie 10:00 .
W a d i u m należy wnieść w pieniądzu, poprzez dokonanie przelewu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie : Bank Pekao S.A Oddział we Wrocławiu 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
Termin wpłaty wadium upływa w dni 06.12.2018 r. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które nie później niż w dniu 06.12.2018 r. znajdzie się na wymienionym rachunku.
Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10, II piętro, a także na stronie internetowej www.bip.um-lubin.dolnyslask.plw zakładce: "Aktualności i ogłoszenia".
Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Lubinie, ulica Jana Kilińskiego 10, pokój 203, tel. 76 74-68-247
33844753
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne