Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości położonej w Kożuchowie

lubuskie, Kożuchów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kożuchów, lubuskie
Powierzchnia
48 m2
Cena
2 666,66 zł
Numer ogłoszenia
33845279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek (tel. 0683872074) ogłasza, że:
- w dniu 30-11-2018 roku, o godz. 10:00, w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, tj; dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 121/6 oraz 120/13, o łącznym obszarze 0,0048 ha; położonych: 67-120 Kożuchów przy ul. Jastrzębiej, powiat nowosolski, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW 67234 [NKW ZG1N/00067234/1].
Kożuchów położony jest w odległości 11 km od Nowej Soli, na trasie Nowa Sól - Jelenia Góra. Ulica Jastrzębia to jedna z ulic na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki nr: 121/6 i 120/13 współtworzą kształt klina, położonego pomiędzy wjazdem na inną, sąsiednią nieruchomość a nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczoną jako działka nr 290. Stanowią część utwardzonego kostką granitową wjazdu na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 290 oraz podjazdu przed tym budynkiem. Wraz z działką nr 290 są pod wspólnym ogrodzeniem. (Bliższe dane zawarte są operacie szacunkowym z dnia 04-05-2017 roku, który znajduje się w aktach sprawy).
Suma oszacowania wynosi 4 000,00zł,
w tym: wartość prawa własności gruntu 1 347,00 zł,
wartość prawa własności naniesień 2 653,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 666,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 400,00zł.
- w dniu 30-11-2018 roku, o godz. 10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 27/1; położonej: 67-124 Żuków, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie, o łącznym obszarze 2,4844 ha wraz z prawem własności budynków, stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28910 [NKW ZG1N/00028910/9].
Nieruchomość położona jest w miejscowości Żuków, w odległości około 3 km od Nowego Miasteczka i około 15 km od ośrodka powiatowego Nowej Soli. Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 27/1 o powierzchni 2,4844 ha, zabudowana jest budynkami produkcyjnymi, magazynowymi oraz budynkiem administracyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 7.304,44 m2. Nieruchomość była wykorzystywana jako fabryka mebli. Obecnie nie odbywa się już produkcja mebli, zakład jest nieczynny. Całość jest ogrodzona. Ogrodzenie wykonane jest z elementów prefabrykowanych betonowych (z ubytkami) i z wbudowanymi dwoma bramami. Bramy wykonane są jako ramy stalowe i osiatkowane. Łączna długość ogrodzenia około (odczyt z mapy) 640 mb. Teren działki nr 27/1 uzbrojony jest w sieci energetyczną i wodną. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 30-12-2016 roku, który znajduje się w aktach sprawy).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 009 800,00 zł
przy czym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 100 000,00 zł,
a wartość prawa własności budynków i budowli - zabudowy 909 800,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 673 200,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 980,00zł.
- w dniu 30-11-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja dwóch udziałów w nieruchomości, każdy w wysokości po 1/2 w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 520/3, położonej: 67-100 Nowa Sól (w obrębie ewidencyjnym nr 5), powiat nowosolski, o łącznym obszarze 3,7783 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW 58315 [NKW ZG1N/00058315/7].
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta poza obszarem jego zabudowy, przy granicy z terenem Gminy Nowa Sól - obszar wiejski. W bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty rolne, las i staw. Większość otaczających gruntów rolnych jest nieuprawiana. Działka nr 520/3 o powierzchni 3,7783 ha posiada kształt dość regularny, w ogólnym zarysie zbliżony do trójkąta. Jest to teren nieuzbrojony. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: - rodzaje użytków: grunty orne RV 0,5949 ha, rowy W-RV 0,0069 ha, rowy W-ŁIII 0,0111 ha, łąki trwałe ŁIII 2,9245 ha, rowy W-ŁIV 0,0042 ha, łąki trwałe ŁIV 0,1987 ha, nieużytki N 0,0380 ha. Na dzień oględzin działka była niezabudowana i nieuprawiana. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 11-09-2017 roku, który znajduje się w aktach sprawy).
Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 39 600,00zł
zaś cena wywołania tego udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 400,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 960,00zł, za 1/2 udziału w nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.; dalej ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy, nie wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha, ustalonej zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:
oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;
oświadczenia o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
33845279
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne