Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonych w Borównie

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
20 000 m2
Cena
543 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2018
Numer ogłoszenia
33845669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. (52) 322-28-27) ogłasza, że: dnia 29.10.2018 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64 a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości tj. działek gruntu o numerach 67/1, 67/2 i 63/3 o łącznej powierzchni 2,0000 ha, tworzących całość funkcjonalną o kształcie prostokąta, położonych w woj. kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski, gmina Dobrcz, miejscowość Borówno. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr BY1B/00028692/6, BY1B/00014373/3 oraz BY1B/00044579/6. Przed kilkunastu laty nieruchomości były wykorzystywane na ośrodek wczasowy. Na nieruchomości znajdują się: budynek administracyjno-gospodarczy, 6 domków campingowych typu "Brda", 4 domki campingowe, świetlica, boiska do siatkówki, tenisa i koszykówki, place utwardzone z chodnikami, ogrodzenie. Nieruchomości są uzbrojone w wodociąg gminny, który dochodzi do budynku frontowego oraz ciągnie się na odległość około 80 m w głąb nieruchomości oraz są podłączone do sieci elektroenergetycznej. W pobliskiej drodze przebiega przewód kanalizacji ciśnieniowej, do którego nieruchomość nie jest podłączona. Ścieki są odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika. Od kilku lat nieruchomości nie są użytkowane, a obiekty są zdewastowane.
Budynek administracyjno-gospodarczy w części frontowej jest piętrowy, w pozostałej parterowy, znajdują się w nim pokoje wypoczynkowe, łazienki, recepcja, stołówka, zaplecze kuchenne oraz sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze, łączna powierzchnia wynosi 316,0 m2.
Domki campingowe typu "Brda" są o przeznaczeniu letniskowym, drewniane, parterowe z poddaszem, z dachem skośnym o powierzchni 60,7 m2.
Domki campingowe o przeznaczeniu letniskowym, drewniane, parterowe z dachem płaskim, powierzchnia użytkowa wynosi 26,0 m2.
Świetlica jest to obiekt parterowy, składa się z sześciu połączonych ze sobą ścianami kontenerów, powierzchnia użytkowa wynosi 141,80 m2.
Nieruchomości stanowią własność dłużnika Pawła Makówki.
Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomości nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Są one położone przy ul. Jaśminowej, która jest gminną drogą wewnętrzną. Odległość od najbliższej drogi publicznej - drogi gminnej (ul. Topolowej) wynosi około 80 m.
Suma oszacowania wynosi 724 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 543 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 400,00 zł, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238.
Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu. W związku z tym, iż działki o numerach 67/2 i 63/3 oznaczone są w księgach wieczystych jako rola, w przypadku działki nr 63/3 takie oznaczenie widnieje również w ewidencji gruntów, oraz w związku z tym, iż wszystkie działki tworzą funkcjonalną całość, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Zgodnie z art. 2 a ww. ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo wykupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na zasadach uregulowanych tą ustawą. Uprawnienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nie przysługuje, gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, podmiot dysponujący zgodą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bądź gdy nabywcą jest osoba bliska dłużnikowi. Zgodnie jednak z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z art. 7 ww. ustawy nabywca zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Poza tym nabywca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, iż prowadzi gospodarstwo rolne, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz że jest rolnikiem indywidualnym.
W dniu 18.10.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13.00 do 13.30.
33845669
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne