Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 32

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Okulickiego 19B, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
22,6 m2
Cena
116 686 zł
Numer ogłoszenia
33845804
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółySygn.akt KM 3411/12
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2018-11-12 o godz.11:30 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 12 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 22,60 m2 nr 32 położonego we Wrocławiu, przy ul. Okulickiego 19 B ,
będacego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzowianka z siedzibą we Wrocławiu.
Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 116 686,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 77 790,67 zł.( dwie trzecie wartości oszacowania tj.)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 668,60 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 29.10.2018 r. w godzinach od 13:45 do 14:15,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
GAZETA WYBORCZA
33845804
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne