Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

łódzkie, Łęczyca

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pocztowa 12, Łęczyca, łódzkie
Cena
1 100 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-12-2018
Numer ogłoszenia
33846067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (b. zakład karny) położonej w Łęczycy przy ul. Pocztowej 12, powiat łęczycki, województwo łódzkie
Właściciel - Skarb Państwa
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 740/5 o pow.5620 m2 (zabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy, prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00003832/5,
- nr 740/3 o pow.2767 m2 (niezabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy, prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00012122/1.
Działka nr 740/5
Teren działki ogrodzony- ogrodzenie murowane. Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków: budynek byłego zakładu karnego (dawny klasztor Ojców Dominikanów), budynek kuchni , budynek kotłowni i warsztatów, budynek wartowni, budynek strażnika
Działka nr 740/3 - przylegająca od północy do działki nr 740/5, niezabudowana
Miasto Łęczyca nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca, zatwierdzonym Uchwałą Nr 276/XXXIX/2001 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 października 2001 r., teren działek: nr 740/5 i nr 740/3 objęty jest strefą urbanizacji - tereny zabudowane, dla których ustalono: adaptacje istniejącej zabudowy z dopuszczeniem modernizacji i wymiany budynków. Zabudowa rezerw terenowych. Przedmiotowe działki objęte są strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej; obowiązują odpowiednie warunki ochrony i realizacji zabudowy oraz kontroli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, przyszli nabywcy obiektu winni, przed przystąpieniem do przetargu, przedłożyć Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, do zaopiniowania, wstępny własny program odnośnie sposobu użytkowania budynku.
Powyższy program, opracowany w formie opisowej, winien zawierać informacje dotyczące: przeznaczenia obiektu, terminu przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej na remont, przewidywany wstępny termin przystąpienia przez przyszłego nabywcę do remontu obiektu itp. Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 1 100 000 zł (jeden milion sto tysięcy )
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) oraz przedłożenie uzgodnień dokonanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy: BS Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia w Łęczycy nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101 z zaznaczeniem " przetarg-b.zakład karny".
II Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00-tej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleja Jana Pawła II 1a, pokój nr 5.
Dowód wniesienia wadium wraz z uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programem zagospodarowania zabytkowego budynku, uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się się na okres 2 miesięcy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy Plac T. Kościuszki 1 oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w dniach od 8 października do 10 grudnia 2018 r.
Ponadto ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie ogólnokrajowej oraz lokalnej.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy pod numerem tel.(24) 388 7222.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 1, tel.(24) 388 7204.
33846067
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne