Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu, ul. Projektowana CLXXV 8

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Toruń, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
760 m2
Cena
140 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-11-2018
Numer ogłoszenia
33846004
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Grudziądzka 126b
Strona www
www.bip.torun.pl

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Torunia
ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu,
na terenie Osiedla Rudak B, w rejonie ul. Golubskiej, obręb nr 68, zapisanych w księgach wieczystych KW Nr TO1T/00045005/2 i TO1T/00015899/6.
Lp.Położenie nieruchomościNr działekPow.
w m2
Cena
wywo-ławcza
z VAT
WadiumMini-malne postą-pienieRodzaj użytkuOpis nieruchomości/ Przeznaczenie w planie miejscowym/ Sposób zagospodarowania
1ul. Projektowana CLXXV 4298/47760m2140.000zł10.000zł1.400złRVI- grunty orneOpis nieruchomości: działki niezabudowane
2ul. Projektowana CLXXV 6298/49760m2140.000zł10.000zł1.400złPrzeznaczenie nieruchomości:
3ul. Projektowana CLXXV 8298/51760m2140.000zł10.000zł1.400złNieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
4ul. Projektowana CLXXV 10298/53760m2140.000zł10.000zł1.400złzatwierdzonym Uchwałą Nr 724/01 RMT z 22.03.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
5ul. Projektowana CLXXV 12298/55760m2140.000zł10.000zł1.400złprzestrzennego Osiedla Rudak "B" - Jezioro Nagus w Toruniu, będącego zmianą miejscowego planu
6ul. Projektowana CLXXIV 13298/56760m2170.000zł10.000zł1.700złzagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, znajdującym się w granicach jednostek planistycznych
7ul. Projektowana CLXXIV 15298/58760m2170.000zł10.000zł1.700zł7MJ i 8MJ, dla których wskazano przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna
8ul. Projektowana CLXXIV 17298/60
312/6
840m2190.000zł11.000zł1.900złSposób zagospodarowania: grunt pod zabudowę
9ul. Projektowana CLXXIV 14298/36646m2140.000zł10.000zł1.400złzgodnie z planem miejscowym
Przetargi odbędą się w dniu 20 listopada 2018 r. od godz. 14.00 począwszy
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126B, w sali konferencyjnej na I piętrze, pokój nr 115.
W przetargach mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do 14 listopada 2018 r. włącznie. Wpłacone wadium uprawnia tylko do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Miasta Toruń.
2. Oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem na wskazane przez nich konto.
4. Umowa sprzedaży nieruchomości winna być zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Torunia może z ważnych powodów odwołać przetarg.
5. Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargów, który znajduje się na stronie http://www.bip.torun.pl - zakładka "Oferta inwestycyjna".
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B w Toruniu oraz na stronie internetowej http://www.bip.torun.pl/inw_main.php.
KONTAKT: Regulamin przetargów i szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B, pok. 210, tel. (56) 611 85 28 oraz na www.bip.torun.pl - oferta inwestycyjna.
.
33846004
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne