Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek w Policach

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Police, zachodniopomorskie
Powierzchnia
31 827 m2
Cena
1 070 000 zł
Numer ogłoszenia
33847794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-010 Police
Ulica
Stefana Batorego 3

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Polic
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek
w Policach
POŁOŻENIE,
NUMER DZIAŁKI,
POWIERZCHNIA
NUMER
KSIĘGI WIECZYSTEJ
CENA
WYWOŁAWCZA
WADIUMMIN.
POSTĄPIENIE
m. Police
obręb 2-Police
dz. 877/1 - 1456 m2
878/2 - 1064 m2
879/2 - 933 m2
880 - 1976 m2
882/1 - 4104 m2
883/2 - 1751 m2
884/2 - 1565 m2
885/6 - 3444 m2
886/6 - 3201 m2
887/6 - 3639 m2
888/6 - 2193 m2
882/3 - 2400 m2
885/3 - 1012 m2
886/3 - 949 m2
887/3 - 1303 m2
888/3 - 837 m2
KW SZ2S/00041592/4
Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działkach 880,882/1) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska


KW SZ2S/00041593/1
Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działce 882/3) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska
1 070 000,00 zł brutto
(zawiera podatek VAT
w stawce 23%)
54 000,00 zł11 000,00 zł
Opis nieruchomości: teren o łącznej powierzchni 3,1827 ha stanowi zwarty kompleks działek położonych
w Policach w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowej i Piotra i Pawła. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, Gmina Police jest jej użytkownikiem wieczystym do 05.12.2089r. Jest to teren byłych działek przyzagrodowych po wywłaszczonych gospodarstwach rolnych. Możliwe jest wystąpienie pozostałości po rozebranych budynkach. Teren jest nieogrodzony, porośnięty trawą, na części zakrzaczeniami
i zadrzewieniem - samosiejki brzozy, olchy, topoli, zdziczałe drzewa owocowe. Otoczenie stanowią tereny wykorzystywane na cele różnych działalności związanych z obsługą przemysłu, magazynowe, produkcyjne, transportowe, wolne tereny inwestycyjne, szlak kolejowy Szczecin-Trzebież oraz zabudowa i urządzenia Zakładów Chemicznych Police. W odległości ok. 2 km znajduje się Port Barkowy oraz Port Morski. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 114.
Nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Wysokość opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Wysokość opłaty za rok 2018 została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.12.2014r. określającego wartość działek: 877/1, 878/2, 879/2,880, 882/1, 883/2,884/2, 885/6, 886/6, 887/6, 888/6 w wysokości 16,18 zł/m2, działek: 882/3, 885/3, 886/3, 887/3, 888/3 w wysokości 16,86zł/m2 .
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2007 roku Nr 30 poz.449) nieruchomość znajduje się na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami 9 ZCH 16PU (tereny obiektów produkcyjno-usługowych), 9 ZCH 39 (elektroenergetyka- cz.dz. nr 885/6).
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3
(II piętro, sala konferencyjna).
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul.Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210, 212 lub telefonicznie pod numerem 91-43-118-90 lub 91-43-118-68.
33847794
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne