Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nadbrzeżna, Wadowice, małopolskie
Powierzchnia
1 963 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33847856
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Plac Jana Pawła II
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W WADOWICACH

SzczegółyOGŁOSZENIE BURMISTRZA WADOWIC
Działając na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.], Uchwały Nr L/389/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wadowicach;
BURMISTRZ WADOWIC
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wadowicach, przy ul. Nadbrzeżnej, objętej księgą wieczystą KR1W/00023661/8 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 1100. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 - pokój nr 19.
Lp.1.
Położenie
nieruchomości
Wadowice
ul. Nadbrzeżna
Oznaczenie
nieruchomości
2549/3,
2549/7,
2549/17
Powierzchnia
nieruchomości
w ha
0,1963
Nr
KW
nieruchomości
KR1W/
00023661/8
Przeznaczenie
w Miejscowym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
1/U4
- tereny
zabudowy
usługowej
Cena
wywoławcza
nieruchomości
w zł
1.500.000.00
zł [stawka
VAT:
zwolniony]
Opis
nieruchomości
Nieruchomość
zabudowana
budynkiem
biurowym
oraz
budynkiem
gospodarczym
Dział III i IV KR1W/00023661/8 nie zawiera wpisów.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w wysokości 150 000,00 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), przelewem w terminie do 15 stycznia 2019 r., na konto Urzędu Miejskiego w Wadowicach w ING Bank Śląski nr 53 1050 1445 1000 0023 5760 1745 z dopiskiem "wadium na przetarg - nieruchomość położona w Wadowicach przy ul. Nadbrzeżnej" i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Termin wpłaty wadium określa się na dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu. Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonać w dniu 14 stycznia 2019 r. w godzinach 10:00-11:00. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się jako poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
dowód wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Burmistrz Wadowic w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie kancelarii notarialnej celem podpisania umowy skutkuje odstąpieniem Burmistrza Wadowic od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany jest do:
1. wpłacenia ceny za wylicytowaną nieruchomość, pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin umowy sprzedaży,
2. opłacenia kosztów umowy notarialnej i kosztów sądowych związanych z wpisem do ksiąg wieczystych.
Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Wadowic Zarządzeniem Nr 0050.56.2015.GG z dnia 24 lutego 2015r.
Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni wnieść skargę na czynności związane z przetargiem do Burmistrza Wadowic.
Z ważnych powodów Burmistrz może przetarg odwołać.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wadowicach, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 33 873 18 11 wew. 225. Ogłoszenie jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wadowice.pl.
33847856
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne