Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

kujawsko-pomorskie, Borówno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Borówno, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
482 m2
Cena
279 000 zł
Numer ogłoszenia
155308
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 13.11.2018 r. o godz. 11.00 w kancelarii mieszczącej się: 85-054 Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości należącej do dłużnika: Magdalena Kosobucka (ob. Serżysko), położonej: 86-022 Dobrcz, ul. Okrężna 22, Borówno, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00137457/4.
Nieruchomość stanowi zabudowana działka gruntu nr 34/134 o powierzchni 0,0482 ha, w kształcie prostokąta ze ściętym narożnikiem. Przybliżone wymiary działki wynoszą: długość 28 m, szerokość 17,5 m. Jest to działka narożnikowa, w trakcie zabudowy domem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej jako letniskowy, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym. W projekcie budowlanym został on adaptowany z budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Obiekt ten ma cechy domu mieszkalnego, powierzchnia użytkowa wynosi 145,65 m2. Nieruchomość jest ogrodzona siatką ogrodzeniową na słupkach stalowych. Wjazd do garażu odbywa się przez bramę przesuwną. Do nieruchomości dochodzą sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa i energetyczna. Nieruchomość jest położona przy skrzyżowaniu gruntowych dróg publicznych: ul. Okrężnej i ul. Wiejskiej. Odległość od drogi asfaltowej wynosi około 30 m. W budynku nikt nie zamieszkuje.
Suma oszacowania wynosi 279 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 250,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 27 900,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem „rękojmia Km 396/12", albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art. 1013(1) §1, do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości, nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego na rachunek bankowy komornika PKO BP SA I o. Centrum Bydgoszcz 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 7.11.2018 r. można oglądać nieruchomość od godziny 13.00 do 13.30.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne