Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Szczawnickiej 3

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
847 m2
Cena
303 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-11-2018
Numer ogłoszenia
33848514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Nr telefonu
523212768
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/00024901/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 28.11.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mariusz Masa,
położonej: 85-475 Bydgoszcz, ul. Szczawnicka 3, Bydgoszcz,
dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00024901/7.
Aktualnie nieruchomość (działka 74 o pow. 847 m2) zabudowana jest kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej pow. użytk. 295,26 m2, budynki obecnie nieużytkowane w dość dobrym stanie technicznym, z kotłem c.o., c.w. gazowym. W planie zagospodarowania przestrzennego na terenie tym dopuszcza się utrzymanie funkcji usługowo-produkcyjnej do czasu jej likwidacji - docelowo teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.
Suma oszacowania wynosi 404 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 400,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 27.11.2018. Postąpienie o 3 100,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33848514
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne