Ogłoszenie

Działka nr 7 AM 12

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kiełczowska, Wrocław, dolnośląskie
Cena
463 000 zł
Numer ogłoszenia
33850827
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
18.12.2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
udział 1/4 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonego we Wrocław, ul. Kiełczowska dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu i stanowi własność dłużnika:
PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o. ,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 463 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 308 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 680/14
33850827
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne