Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
4 638 m2
Cena
500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-01-2019
Numer ogłoszenia
33854001
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wojska Polskiego 29
Nr telefonu
542844322

SzczegółyBURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej
w miejscowości Nowa Wieś, obręb ewidencyjny Nowa Wieś:
Lp.Nr. działekPowierzchnia w hanumer KWcena wywoławcza w złkwota wadium w zl
1.45/10,4638WL1W/00071777/0500.000,0025.000,00
Sprzedaży nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej. Budynek wolnostojący jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym, w części podpiwniczony, obecnie nieużytkowany. Powierzchnia zabudowy wynosi 472m2, powierzchnia użytkowa 584,77m2, kubatura 3913m3. Dach wielopołaciowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną i w części blachodachówką. Posadzko budynku betonowa, wyłożone klepką parkietową, wykładzinami PCV, panelami podłogowymi i terrakotą. W piwnicach budynku posadzki betonowe, surowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, okna zespolone. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. zasilaną z kotłowni wyposażonej w piec olejowy. Do 31.08.2012r, nieruchomość wykorzystywana była na cele oświatowe - Szkołę Podstawową.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę wiejsko-rolniczo- osadniczą. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52.
33854001
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne