Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Sulęcinie

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, lubuskie
Powierzchnia
6 070 m2
Cena
120 600 zł
Numer ogłoszenia
33854400
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 69-200 Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00012009/7]
Suma oszacowania wynosi 180 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 090,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 5/2, położona w Sulęcinie ul .Lipowa, wg wypisu z rejestru gruntów ma powierzchnię wynoszącą 0,6070 ha ( 6070 m2). Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, który jednym, dłuższym i południowym bokiem przylega do pasa drogowego odnogi ulicy Lipowej. Teren działki płaski, brak jakichkolwiek spadków, w niewielkim stopniu zadrzewiony niskimi samosiejkami drzew liściastych, pokryty dziką roślinnością. Dostępne sieci infrastruktury - dostępne wszystkie podstawowe sieci (energia, gaz, woda, kanalizacja sieciowa, sieć teletechniczna) biegnące w ulicy Lipowej. Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowi użytek:
-RIVa tj. grunty orne klasy bonitacyjnej IVa, powierzchnia tego użytku wynosi 0,2202 ha(2202 m2)
- RIVb tj. grunty orne klasy bonitacyjnej IVb, powierzchnia tego użytku wynosi 0,3868 ha(3868m2).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie(po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33854400
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne