Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, Łaszewo

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
-, Sulęcin, lubuskie
Cena
127 500 zł
Numer ogłoszenia
33862724
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego 9
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SULĘCINIE MARCIN MAŁUSZE

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, Łaszewo, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00018023/3]
Suma oszacowania wynosi 127 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Torzymiu, Łaszewo PGR nr 1, w obrębie nr 0073-Torzym, gmina Torzym. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2/5 i powierzchni 0,0931 ha (931 m2 ) - oznaczenie użytku symbolem Br-RIVa, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej grunty rolne zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo również podpiwniczonym o powierzchni użytkowej wynoszącej 118,00 m2. Na szacowanej działce usytuowany jest również murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy wynoszącej 48 m2. Ponadto na działce, w części, zalegają mury innego budynku gospodarczego (w większej części budynek ten położony jest na sąsiedniej działce gruntu nr 2/6), który jednakże nie jest ewidencjonowany w kartotece budynków i nie jest ujawniony na mapie ewidencyjnej.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33862724
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne