Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Gen. A. Fieldorfa " Nila " 6/39

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena
178 666,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-12-2018
Numer ogłoszenia
33863224
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Nr telefonu
523212768
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00168915/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 19.12.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Iwona Piotrowska
położonego: 85-796 Bydgoszcz, gen. A. Fieldorfa "Nila" 6/39,
dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168915/9.
Lokal mieszkalny na 4., ostatnim piętrze budynku mieszkalnego w technologii wielkopłytowej ok. 25-letniego, obejmujący 4 pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę, w.c. w dolnym stanie technicznym, o typowym standardzie wykończenia. Lokal obciążony jest służebnością osobistą mieszkania.
Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 666,67 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 18.12.2018.
Postąpienie o 1 800,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33863224
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne