Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Polnej 2

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
554 m2
Cena
453 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-12-2018
Numer ogłoszenia
33863259
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Nr telefonu
523212768
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/00047547/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20.12.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Marcin Czerwiński,
położonej: 86-050 Solec Kujawski, ul. Polna 2,
dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00047547/4.
Działka o pow. 554 m2 zabudowana ok. 10-letnim budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym (3 mieszkania) z zaadaptowaną częściowo kondygnacją piwniczną pod sklep. Pow. użytk. mieszkań 187,46 m2 (63,43 m2, 67,78 m2, 56,25 m2), pow. użytk. pomieszczeń usługowych 60,36 m2, dodatkowo pow. pomocnicza 37,55 m2 (komunikacja, pom. gosp. kotłownia). Budynek w dostatecznym stanie technicznym, w części nieużytkowany (sklep w podpiwniczeniu, lokale na I piętrze i poddaszu).
Suma oszacowania wynosi 604 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 453 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 60 400,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 19.12.2018. Postąpienie o 4550,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33863259
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne