Ogłoszenie

Przetarg na użytkowanie wieczyste, nieruchomości położonej Parzniew, gm. Brwinów

mazowieckie, Parzniew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przyszłości, Parzniew, mazowieckie
Powierzchnia
20 655 m2
Cena
5 110 093 zł
Numer ogłoszenia
33864653
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Drzymały 30
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego.
1. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłosił pisemny, nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Przyszłości w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00115815/2. Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w celu wybudowania i prowadzenia placówki edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu, a także - w miarę możliwości - z innymi niepełnosprawnościami. Wyklucza się utworzenie placówki integracyjnej.
2. Przetarg został ogłoszony na podstawie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XLV/386/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się na terenie usług oświaty.
4. W ulicy Przyszłości, do której przylega nieruchomość, znajduje się wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz i energia elektryczna. Przez nieruchomość, wzdłuż północnej granicy, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. W północno - zachodniej części nieruchomości znajduje się słup kratowy.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 110 093 zł brutto, wadium 511 010 zł.
6. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 15 % ceny nieruchomości.
7. Wysokość opłaty rocznej - 3 % ceny nieruchomości.
8. Termin składania ofert do dnia 1 marca 2019 r.
9. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 6 marca 2019 r. godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, sala 201, II piętro.
10. Termin i miejsce części niejawnej przetargu: 13 marca 2019 r., godz. 11.00, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, sala 201, II piętro.
11. W przypadku złożenia ofert równorzędnych zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
12. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Ogłoszenie o przetargu zawierające warunki przetargu oraz wymagania dotyczące przygotowania oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie: www.powiat.pruszkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 22 738 15 70.
33864653
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne