Ogłoszenie

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-12-2018
Numer ogłoszenia
33864560
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
TRANSPORTOWA 8
Osoba kontaktowa
EDYTA KUKIER ANITA PIELIN KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.C.

SzczegółySędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Euro Hurt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS 0000337524), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Wydziałem V Gospodarczym pod sygnaturą V GUp 44/17 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym nr 70/15 o powierzchni 17487 m2, zabudowanej halą magazynową z częścią biurowo-socjalną, położoną w Słubicach przy ul. Transportowej 8, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1S/00032373/3.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15 sala 5. Cena wywoławcza wynosi 5.308.380 zł, wadium 530.000 zł płatne na rachunek bankowy Euro-Hurt w upadłości.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg - Euro-Hurt Sp. z o. o." na ręce sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 r. godz. 11:30 - decyduje data wpływu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 530.000 złotych na konto upadłego prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Szczecinie, nr rachunku 29 1090 2268 0000 0001 3520 0191, z dopiskiem : "Wadium - Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Słubicach" najpóźniej w dniu 20.12.2018 r. - liczy się data wpływu środków na rachunek upadłego.
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowa-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 114, Tel. 95 7256835.
Syndyk ma prawo odwołać przetarg bez podania przyczyny.
33864560
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne